Dịch thuật: Thấy tình Trường Xã lưu chàng Khấu quân (170) (Nhị độ mai)

 

 THẤY TÌNH TRƯỜNG XÃ LƯU CHÀNG KHẤU QUÂN (170)

          Khấu quân 寇君: Tức Khấu Tuân 寇恂 (? – năm 36), tự Tử Dực 子翼, người Xương Bình 昌平, Thượng Cốc 上谷 (nay là khu Xương Bình 昌平thành phố Bắc Kinh 北京). Ông là công thần khai quốc thời Đông Hán, xếp vị trí thứ 5 trong Vân Đài nhị thập bát tướng 雲台二十八將.

          Khấu Tuân xuất thân thế gia đại tộc, từng giữ chức Công tào 功曹 ở Thượng Cốc. Năm Canh Thuỷ 更始 thứ 2, Khấu Tuân đến với Lưu Tú 劉秀, được làm Thiên tướng quân 偏將軍, sách phong Thừa Nghĩa Hầu 承義侯. Từ đó về sau, Khấu Tuân trị lí quận Hà Nội 河內, quận Dĩnh Xuyên 潁川, quận Nhữ Nam 汝南, thảo phạt Ngỗi Hiêu 隗囂, kiến lập công lao cho vương triều Đông Hán. Sau khi Lưu Tú xưng Đế, Khấu Tuân đảm nhiệm chức Chấp kim ngô 執金吾, sách phong Ung Nô Huyện Hầu 雍奴縣侯.

          Năm Kiến Vũ 建武 thứ 12 (năm 36), ông bệnh và qua đời, được ban thuỵ hiệu là Uy .

https://baike.baidu.hk/item/%E5%AF%87%E6%81%82/4352068

          Trong Hậu Hán thư 後漢書 quyển 16 “Đặng Khấu liệt truyện – Khấu Tuân” 鄧寇列傳 - 寇恂có chép:

          Năm Kiến Vũ 建武 thứ 3 (năm 27), đế phái sứ giả đến bái Khấu Tuân làm Nhữ Nam Thái thú 汝南太守, lại sai Phiêu kị tướng quân Đỗ Mậu 杜茂 đem binh giúp Khấu Tuân thảo phạt đạo tặc. Đạo tặc dẹp trừ xong, trong quận yên ổn vô sự. Khấu Tuân trước giờ ham học, thế là cho xây trường học, dạy học sinh đồ đệ, mời thầy truyền giảng “Tả Thị Xuân Thu” 左氏春秋, đích thân Khấu Tuân cũng đến nghe thầy giảng học. Năm Kiến Vũ thứ 7 (năm 31), thay Chu Phù 朱浮làm Chấp Kim Ngô 執金吾. Năm sau, theo Quang Vũ 光武 đánh Ngỗi Hiêu 隗囂, đạo tặc vùng Dĩnh Xuyên 潁川nổi lên, thế là Đế dẫn binh trở về, nói với Khấu Tuân rằng:

          - Dĩnh Xuyên gần kinh sư, nên sớm bình định. Nghĩ rằng chỉ có khanh là có thể bình định được đám giặc, từ địa vị cao Cửu khanh lại ra trở lại, lo cho quốc gia.

          Khấu Tuân đáp rằng:

          - Người Dĩnh Xuyên mạnh mẽ nhanh nhẹn, nghe nói bệ hạ viễn chinh hiểm trở đi đối phó vùng Lũng , Thục , cho nên bọn ngông cuồng giảo hoạt thừa cơ làm loạn. Nếu nghe tin bệ hạ xuống phía nam, bọn đạo tặc nhất định hoảng sợ quy hàng. Thần nguyện dẫn đội quân tinh nhuệ đi tiên phong.

          Ngày hôm đó xa giá nam chinh, Khấu Tuân theo đến Dĩnh Xuyên, toàn bộ đạo tặc quy hàng, mà cuối cùng không bái Khấu Tuân làm Quận thú. Bách tính tụ tập hai bên đường nói rằng:

Nguyện tùng bệ hạ phục tá Khấu quân nhất niên

願從陛下復借寇君一年

(Nguyện mong bệ hạ cho được mượn lại Khấu quân một năm)

          Thế là cho Khấu quân ở lại Trường Xã 長社 để vỗ yên quan lại nhân dân, tiếp nhận những kẻ còn lại quy hàng.

https://baike.baidu.com/item/%E5%80%9F%E5%AF%87%E6%81%82/781032

Hoạ là vua nặng lòng thương

Thấy tình Trường Xã lưu chàng Khấu quân

 (Nhị độ mai 169 - 170)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 05/02/2023  

Previous Post Next Post