Câu đối: Kiểu nguyệt đương không, nam bắc nguyệt di đăng thưởng nguyệt

 

皎月當空南北月移燈賞月

花燈結帳東西燈走月觀燈 

Kiểu nguyệt đương không, nam bắc nguyệt di đăng thưởng nguyệt

Hoa đăng kết trướng, đông tây đăng tẩu nguyệt quan đăng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/02/2023

Quý Mão niên Nguyên tiêu tiết

Previous Post Next Post