Dịch thuật: Khẩu mật phúc kiếm (Thành ngữ cố sự)

KHẨU MẬT PHÚC KIẾM

口蜜腹剑

Miệng mật bụng gươm

Giải thích: Khẩu mật 口蜜: nói ngọt như mật nghe hay. Phúc kiếm 腹剑: trong bụng chưa gươm bén. Ví loại người nói năng ngon ngọt, nhưng trong bụng có chủ ý âm thầm hại người khác.

Xuất xứ: Tống . Tư Mã Quang 司马光: Tư trị thông giám – Đường kỉ Huyền Tông Thiên Bảo nguyên niên 资治通鉴 - 唐纪玄宗天宝元年

          Thời Đường Huyền Tông 唐玄宗, Tể tướng Lí Lâm Phủ 李林甫rất giỏi siểm mị xu nịnh, nhìn sắc mặt của hoàng đế mà làm việc, đồng thời đối với bọn hoạn quan tâm phúc và sủng phi được hoàng đế yêu quý, cũng tìm cách khoe mẽ để được họ thích. Ông ta dựa vào bản lĩnh này mà ở vào địa vị Tể tướng đến 19 năm.

          Bình thường, Lí Lâm Phủ tiếp xúc với đồng liêu luôn giả vờ thái độ cung kính, bình dị dễ gần, nhưng trên thực tế, ông ta lại vô cùng giảo quyệt âm hiểm, thủ đoạn cay độc. Lí Lâm Phủ kết giao với những người có quyền thế tạo thành bè đảng, làm mạnh thế lực của mình. Phàm người có tài học, có kiến thức, ông luôn đố kị, nếu vị quan đó công nghiệp vượt qua ông, được hoàng đế trọng dụng, địa vị uy hiếp đến ông, thì ông nhất định tìm cách diệt trừ.

          Để nắm bắt lời nói và việc làm của Đường Huyền Tông, Lí Lâm Phủ dùng vàng ngọc lụa là mua chuộc hoạn quan và phi tần của hoàng đế, nhân đó Đường Huyền Tông có tin tức gì, ông lập tức biết được ngay. Có một lần Lí Lâm Phủ nghe nói Đường Huyền Tông trọng dụng Binh bộ thị lang Lô Tuân 卢绚, bèn lập tức điều Lô Tuân ra bên ngoài, chẳng bao lâu giáng chức Lô Tuân, nhưng lại nói với Đường Huyền Tông là Lô Tuân có bệnh, không thể trọng dụng. Lại một lần khác, ông đánh hơi nghe nói Đường Huyền Tông muốn trọng dụng Nghiêm Đĩnh Chi 严挺之, liền mời Nghiêm Đĩnh Chi đến kinh thành khám bệnh, sau đó nói với Đường Huyền Tông, Nghiêm Đĩnh Chi tuổi già sức yếu, lại đang có bệnh. Lí Lâm Phủ giở mánh khoé hai mặt hai lòng như thế, đố kị hiền năng, hãm hại nhiều người có tài cao hơn ông. Vì thế, mọi người đều vô cùng căm ghét, nói ông ta là “khẩu mật phúc kiếm”.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 28/02/2023

Nguyên tác Trung văn

 KHẨU MẬT PHÚC KIẾM

口蜜腹剑

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post