Dịch thuật: Trảo trú thời quang, tiên nhân nhất bộ (Tăng quảng hiền văn)

 

抓住时光   先人一步

古人不见今时月, 今月曾经照古人

先到为君, 后到为臣

莫道君行早, 更有早行人

                  (.周希陶: 增广贤文)

Phiên âm

TRẢO TRÚ THỜI QUANG, TIÊN NHÂN NHẤT BỘ

Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân

Tiên đáo vi quân, hậu đáo vi thần

Mạc đạo quân hành tảo, cánh hữu tảo hành nhân

                                               (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Dịch nghĩa

NẮM BẮT THỜI GIAN, TRƯỚC NGƯỜI MỘT BƯỚC

          Người xưa không thấy trăng thời nay, nhưng trăng thời nay đã từng chiếu người xưa.

          Trước người một bước có thể làm quân vương, sau người một bước chỉ có thể xưng bề tôi.

          Chớ cho rằng anh đi sớm, hãy có người còn đi sớm hơn anh. 

Phân tích và bình luận

          Đời người ngắn ngủi, mà thời gian lại là kẻ độc tài, nó có thể cải biến tất cả, cũng có thể quyết định tất cả, giống như nó đã quyết định xưa nay, đã quyết định lịch sử. Con người không thể vượt thời gian vượt không gian để cải biến. Chúng ta không thể yêu cầu trước không có người xưa, sau không có người đến, trên đời cũng không có ai chân chính làm được trước không có người xưa, sau không có người đến, thời gian xô ngã bất kì những kì tích nào mà nhân loại sáng tạo ra. Ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người khác. Bước chân giành đi trước đuổi không kịp đôi cánh thời gian, luôn có người đi trước mặt bạn. so với bạn họ trước hơn một bước. Trong lịch sử Trung Quốc từng phát sinh qua một sự việc như vậy. Thời Xuân Thu, nước Tề động loạn mất đi vị quốc quân, công tử Tiểu Bạch 小白 và công tử Củ lưu vong ở nước ngoài, người nào về nước trước, người đó sẽ làm quốc quân. Kết quả công tử Tiểu Bạch giành trước một bước về nước trở thành quốc quân, đó chính là Tề Hoàn Công 齐桓公sau này. Còn công tử Củ dưới sự bức bách của Tề Hoàn Công bị người trong nước giết chết. Từ đó có thể thấy đi sớm, giành trước là quan trọng biết bao. 

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/3/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post