Câu đối: Bạch tuyết phương lai quan mộc mẫu

 

白雪方來觀木母

清風一過聽木公

Bạch tuyết phương lai quan mộc mẫu

Thanh phong nhất quá thính mộc công

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/02/2023

“Mộc mẫu” 木母: là biệt xưng của hoa mai. Chữ (mai) phân tích ra có chữ (mộc) và chữ (mẫu).

“Mộc công” 木公: là biệt xưng của cây tùng. Chữ (tùng) phân tích ra có chữ (mộc) và chữ (công).

Vế trên mượn ý từ hai bài “Tuyết mai nhị thủ” 雪梅二首của Lô Mai Pha 卢梅坡thời Nam Tống.

TUYẾT MAI NHỊ THỦ

Kì nhất

Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng

Tao nhân các bút phí bình chương

Mai tu tốn tuyết tam phân bạch

Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương

Kì nhị

Hữu mai vô tuyết bất tinh thần

Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân

Nhật mộ thi thành thiên hựu tuyết

Dữ mai tịnh tác thập phân xuân

雪梅二首

其一

梅雪争春未肯降

骚人搁笔费评章

梅须逊雪三分白

雪却输梅一段香

其二

有梅无雪不精神

有雪无诗俗了人

日暮诗成天又雪

与梅并作十分春

HAI BÀI THƠ VỀ TUYẾT VÀ MAI

Bài 1

Mai và tuyết tự cho mình chiếm được sắc xuân, không ai chịu thua ai

Khiến thi nhân cũng phải gác bút khó viết lên lời bình phẩm

Hoa mai nhường cho tuyết ba phần trắng

Bông tuyết lại thua mai một mùi hương

Bài 2

Chỉ có mai mà không có tuyết xem ra không có khí chất tinh thần

Đã có tuyết rồi mà lại không có thơ thấy con người trở nên thô tục

Ngày mùa đông lúc xế chiều làm xong thơ lại thêm trời đổ tuyết

Với mai, cả ba cùng nhau tạo nên cảnh xuân vô cùng tươi đẹp

“Truyện Kiều” câu 17 – 18, Nguyễn Du đã mượn ý từ hai bài thơ này:

Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Vế dưới lấy ý từ “tùng đào” 松濤 tức sóng tùng, “đào” tức sóng.

“Tùng đào” 松濤: chỉ gió thổi qua rừng tùng, cả rừng tùng xào xạc nghe như tiếng sóng vỗ.

Trong vở tuồng “Hộ sanh đàn”, Đào Tấn có viết:

Lao xao sóng vỗ ngọn tùng

Gian nan là nợ anh hùng phải vay

Previous Post Next Post