Dịch thuật: Cành cây dám tưởng bận chân loan hoàng (160) (Nhị độ mai)

 

CÀNH CÂY DÁM TƯỞNG BẬN CHÂN LOAN HOÀNG (160) 

          Điển xuất từ Hậu Hán thư 后汉书 quyển 76, Tuần lại liệt truyện – Cừu Lãm 循吏列传 - 仇览

Cừu Lãm 仇览 tự Quý Trí 季智, còn có tên là Hương , người Khảo Thành 考城huyện Trần Lưu 陈留. Lúc trẻ ông là một thư sinh thuần phác ít nói. trong làng không ai là không hiểu ông. Năm 40 tuổi, huyện triệu ông đến bổ nhiệm quan lại, chọn ông làm Bồ Đình trưởng 蒲亭长. Cừu Lãm khuyến khích mọi người phát triển sản xuất, vì bách tính chế định pháp lệnh, thậm chí rau quả cây cối cũng định ra ngạch độ, gà heo quy định số lượng. Lúc việc nông đã xong, ông bảo con em tập trung đến trường để học. Đối với những kẻ phóng đãng, ông dùng họ vào việc cày cấy tằm tang, nghiêm khắc chế định điều văn trừng phạt. Cừu Lãm đích thân giúp những người khó khăn trong việc tang ma, cứu trợ những người nghèo khổ cô quả. Sau một năm, mọi người đều ca tụng có được sự giáo hoá sâu xa của ông. Lúc Cừu Lãm vừa mới đến Bồ Đình, có một người tên Trần Nguyên 陈元, ở cùng với người mẹ, nhưng người mẹ lại đến chỗ ông tố cáo Trần Nguyên bất hiếu. Cừu Lãm thất kinh nói rằng:

- Gần đây ta có đi ngang qua chỗ các người, nhìn thấy phòng ốc chỉnh tề, ruộng theo thời mà cày cấy. Có thể thấy con bà không phải là người xấu, có lẽ là sự giáo dục cảm hoá chưa đến nơi đến chốn. Bà giữ thân ở goá nuôi con côi, tự mình chịu khổ, tuổi gần cao sao vì nhất thời mà bộc lộ phẫn hận, gán cho con mình điều bất nghĩa?

Bà mẹ nghe qua cảm động, rất hối hận, rơi nước mắt mà ra về. Thế là Cừu Lãm đích thân đến nhà Trần Nguyên, cùng hai mẹ con uống rượu, nhân cơ hội đó mới giảng cho Trần Nguyên về đạo lí tuân thủ nhân luân hiếu kính phụ mẫu, dùng những lời hoạ phúc để anh ta lĩnh ngộ. Trần Nguyên cuối cùng trở thành người con có hiếu.

Đương thời Khảo Thành huyện lệnh người Hà Nội 河内là Vương Hoán 王涣, cai trị chuộng sự nghiêm khắc, nghe nói Cừu Lãm dùng đạo đức để cảm hoá người, liền uỷ nhiệm Cừu Lãm giứ chức Chủ bạ 主簿. Vương Hoán nói với Cừu Lãm rằng:

- Chủ bạ văn Trần Nguyên chi quá, bất tội nhi hoá chi, đắc vô thiểu ưng chiên chi chí da?

主簿闻陈元之过, 不罪而化之, 得无少鹰鸇之志邪?

(Chủ bạ nghe được Trần Nguyên có lỗi, đã không trị tội mà còn cảm hoá được anh ta, há chẳng phải là thiếu đi tâm chí dũng mãnh như loài chim ưng chim chiên sao?)

Cừu Lãm đáp rằng:

          - Dĩ vi ưng chiên, bất nhược loan phụng.

          - 以为鹰鸇, 不若鸾凤

          (Tôi cho rằng loài chim ưng chim chiên tuy dũng mãnh nhưng chẳng bằng chim loan chim phụng.)

          Vương Hoán biết mình lỡ lời liền xin lỗi, đồng thời tiến cử Cừu Lãm đến nhà Thái học để học. Trước khi lên Cừu Lãm lên đường, Vương Hoán nói rằng:

          - Chỉ cức phi loan phụng sở thê, bách lí khởi đại hiền chi lộ? Kim nhật Thái học duệ trường cư, phi danh dự, giai chủ bạ hậu nhĩ.

          枳棘非鸾凤所栖, 百里岂大贤之路? 今日太学曳长裾, 飞名誉, 皆主簿后耳.

          (Cây chỉ cây cức không phải là nơi chim loan chim phụng đậu lại; con đường trăm dặm đâu phải là đường mà bậc đại hiền như ông đi. Nay một số người trong nhà Thái học kéo lê vạt áo, làm cho danh tiếng bay bỗng, đều không thể sánh lại với ông.)

          Vương Hoán còn lấy một tháng bổng lộc để giúp Cừu Lãm, động viên ông cuối cùng trở thành người có phẩm đức cao thượng. (trích)….

http://wyw.5156edu.com/html/z2405m6128j5764.html

          Cả câu nói nhún ví huyện nhà như khóm cây chỉ cây cức, không dám để chim loan chim hoàng đậu lại.

Thênh thênh nhẹ bước thanh vân

Cành cây dám tưởng bận chân loan hoàng

(Nhị độ mai 159 - 160)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 04/02/2023  

Previous Post Next Post