Câu đối: Mê tân tế chúng từ bi phiệt

 

迷津濟眾慈悲筏

苦海渡人般若船 

Mê tân tế chúng từ bi phiệt

Khổ hải độ nhân bát nhã thuyền 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/02/2023

Previous Post Next Post