Câu đối: Hồ điệp khứ lai, hoàng mộng tổng cầu li khổ hải

 

蝴蝶去來黄夢總求離苦海

蜉蝣聚散紅塵一願脫迷津

Hồ điệp khứ lai, hoàng mộng tổng cầu li khổ hải

Phù du tụ tán, hồng trần nhất nguyện thoát mê tân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/02/2023

Khổ hải 苦海海: Bể khổ.

Mê tân 迷津: Bến mê.

Như hai câu 67 - 68 trong “Cung oán ngâm khúc”:

Nghĩ thân phù thế mà đau

Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê

Previous Post Next Post