Câu đối: Mạo thiện thần nhi khi triều dã, sự hậu nguyên lai gian tặc

 

冒善臣而欺朝野事後原來奸賊

假良將以罔黔黎眼前本是惡棍

Mạo thiện thần nhi khi triều dã, sự hậu nguyên lai gian tặc

Giả lương tướng dĩ võng kiềm lê, nhãn tiền bổn thị ác côn

(Giả làm bề tôi tốt dối gạt trong triều ngoài nội, sau sự việc hoá ra y là tay gian tặc

Giả làm tướng tài lừa bách tính lê dân, thấy trước mắt y vốn là kẻ ác ôn) 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/02/2023


Previous Post Next Post