Thư pháp: Tích tai kim vô Thiệu Bá

 


Tích tai kim vô Thiệu Bá
Hạnh hĩ cổ hữu Trương Kham

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 16/01/2023

Previous Post Next Post