Thư pháp: Tâm hư tiết lượng Đông Pha trúc


Tâm hư tiết lượng Đông Pha trúc

Ngoại trực trung thông Mậu Thúc liên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/01/2023 

Previous Post Next Post