Thư pháp: Hổ khứ gia gia trừ cựu tuế

 


Hổ khứ gia gia trừ cựu tuế
Thố lai hộ hộ khánh tân xuân

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/01/2023

Previous Post Next Post