Câu đối: Hổ khứ gia gia trừ cựu tuế

 

虎去家家除舊歲

兔來戶戶慶新春

Hổ khứ gia gia trừ cựu tuế

Thố lai hộ hộ khánh tân xuân

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 15/01/2023

 

Previous Post Next Post