Dịch thuật: Nguồn gốc họ Ngũ (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ NGŨ

Về nguồn gốc họ (tính) Ngũ   chủ yếu có 2 thuyết.

1- Xuất phát từ Hoàng Đế 黄帝. Lúc Hoàng Đế làm thủ lĩnh bộ lạc, dưới tay ông có danh thần Ngũ Tư 伍胥, người này về sau trở thành thuỷ tổ của họ (tính) Ngũ , một vọng tộc của nước Sở.

2- Xuất phát từ tính Mị , thuỷ tố là Ngũ Tham 伍参

          Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương 楚庄王 có sủng thần tên là Ngũ Tham伍参, nhân thuyết phục Sở vương xuất chiến, đánh bại quân Tấn, được phong làm Đại phu, Ngũ Sâm bèn lấy chữ đầu tiên ở tên mình làm họ (tính), con cháu đời sau của ông theo đó lấy họ Ngũ .

Họ Ngũ ước chiếm 0.11% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 121. Ba tỉnh Hồ Bắc 湖北, Hồ Nam 湖南, Quảng Đông 广东có nhiều người mang họ Ngũ .

Danh nhân các đời

          Cuối thời Xuân Thu ở nước Ngô có Đại phu, quân sự mưu lược gia Ngũ Tử Tư 伍子胥. Thời Hán Linh Đế 汉灵帝có nghĩa sĩ Ngũ Phu 伍孚. Thời Tấn có cao sĩ Ngũ Triều 伍朝. Thời Nam Bắc triều có học giả Ngũ An Tân 伍安宾. Thời Tống có Thái thường Bác sĩ Ngũ Hỗ 伍祜. danh tướng Ngũ Long Khởi 伍隆起. Triều Minh có hiếu tử Ngũ Độn 伍钝, Binh bộ Thượng thư Ngũ Văn Định 伍文定.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 27/01/2023

Nguyên tác Trung văn

NGŨ TÍNH UYÊN NGUYÊN

伍姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post