Câu đối: Thanh khách ám hương phùng mộc mẫu

 

清客暗香逢木母

癯仙疏影遇瓊葩

Thanh khách ám hương phùng mộc mẫu

Cù tiên sơ ảnh ngộ quỳnh pha 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/01/2023

Mùng 6 tết Quý Mão

Thanh khách, ám hương, mộc mẫu, cù tiên, sơ ảnh, quỳnh pha đều là biệt xưng của hoa mai.

Thanh khách 清客: Biệt xưng của hoa mai. Hoa mai được nhân cách hoá, và vì hoa nở trong mùa đông lạnh nên có tên như thế. Diêu Khoan 姚宽đời Tống trong Tây Khê tùng ngữ thập khách 西溪丛语十客 có câu:

Mai hoa vi thanh khách

梅花为清客

(Hoa mai là thanh khách)

Ám hương 暗香 và Sơ ảnh 疏影: Biệt xưng của hoa mai. Trong bài Sơn viên tiểu mai 山園小梅của Lâm Bô 林逋đời Tống có câu:

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

疏影橫斜水清淺

暗香浮動月黃昏

(Bóng thưa của cành mai nằm ngang trên mặt nước trong và cạn

Mùi hương ngầm thoang thoảng trong buổi  hoàng hôn)

Mộc mẫu 木母: Biệt xưng của hoa mai. Chữ (mai) chiết tự ra sẽ có hai chữ là (mộc) và (mẫu), cho nên gọi hoa mai là “mộc mẫu”.

Cù tiên 癯仙: Biệt xưng của hoa mai, ý nghĩa là vị tiên nhân có cốt cách thanh cao gầy ồm. Trong bài Xạ đích sơn quan mai 射的山关梅của Lục Du 陆游đời Tống có câu:

Lăng lệ băng sương tiết dũ kiên

Nhân gian nãi hữu thử cù tiên

凌厉冰霜节愈坚

人间乃有此癯仙

(Trong băng trong sương hoa càng mạnh mẽ, khí tiết càng cứng cõi

Chốn nhân gian có được vị cù tiên này)

Quỳnh pha 瓊葩: Biệt xưng của hoa mai. Trong bài Thiên diệp mai 千叶梅của Hàn Duy 韩维đời Tống có câu:

Nam viên huỷ mộc biến xuân quang

Độc ái quỳnh pha yểm chúng phương

南园卉木遍春光

独爱琼葩掩众芳

Cây cỏ chốn Nam viên hết thảy đều ở trong ánh sáng mùa xuân

Chỉ riêng yêu quỳnh pha, mùi thơm của của hoa át cả trăm hoa)

Previous Post Next Post