Dịch thuật: Mới hay hổ phụ lân nhi (107) (Nhị độ mai)

 

MỚI HAY HỔ PHỤ LÂN NHI (107)

          Hổ phụ 虎父: Chỉ người cha dũng mãnh tài năng.

          Trong Tam quốc diễn nghĩa 三国演义hồi thứ 83 có đoạn:

          Tiên chủ thị chi, thán viết:

          Hổ phụ vô khuyển tử dã! Dụng ngự tiên nhất chỉ, Thục binh nhất tề yểm sát qua khứ, Ngô binh đại bại.

          先主视叹曰:

虎父无犬子也! 用御鞭一指, 蜀兵一齐掩杀过去, 吴兵大败.

          (Tiên chủ nhìn, than rằng:

          Phụ thân dũng mãnh tài năng không sinh ra người con tầm thường đâu! Chỉ cần cầm roi chỉ qua một lượt, quân Thục nhất tề xông lên giết địch. Quân Ngô sẽ đại bại.)

          Lân nhi 麟兒 / 麟麟儿: “Lân” tức kì lân 麒麟, thời cổ tượng trưng cho cát tường, trong dân gian thường dùng để khen tặng con của người khác,

          Bài Lân chi chỉ 麟之趾ở phần Chu Nam 周南 trong kinh Thi , chúc mừng con cháu Văn Vương có phẩm đức cao thượng, giống như kì lân. Toàn bài có 3 chương, mỗi chương 3 câu:

                 Lân chi chỉ, chân chân công tử, hu ta lân hề.

Lân chi đính, chân chân công tính, hu ta lân hề

Lân chi giốc, chân chân công tộc, hu ta lân hề.

麟之趾, 振振公子, 于嗟麟兮

麟之定, 振振公姓, 于嗟麟兮

麟之角, 振振公族. 于嗟麟兮

(Chân của kì lân, không giẫm lên cỏ, con của Văn Vương tính tình nhân hậu, như kì lân nhân hậu vậy.

Trán của kì lân, không húc người. người trong họ của Văn Vương cũng nhân hậu, như kì lân nhân hậu vậy.

Sừng của kì lân, bên trong có thịt, bà con dòng họ của văn Vương cũng nhân hậu, như kì lân nhân hậu vậy.)

(Thi kinh 詩經 (bạch thoại tân giải). Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã, 2004)

          Cả câu 107 ý nói cha tài giỏi sinh con cũng tài giỏi.

Mới hay hổ phụ lân nhi

Khéo thay tính trẻ cũng y tính già

(Nhị độ mai 107 - 108)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/01/2023

Previous Post Next Post