Sáng tác: Tức sự - Trọc thuỷ triều đông bổn tất nhiên .....

 

即事

濁水朝東本必然

池湖枯涸亦無嫌

凶徒自此眠伸腳

惡賊從今去賣鹽 

TỨC SỰ

Trọc thuỷ triều đông bổn tất nhiên

Trì hồ khô hạc diệc vô hiềm

Hung đồ tự thử miên thân cước

Ác tặc tùng kim khứ mại diêm

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 01/12/2022

Previous Post Next Post