Dịch thuật: Bất túc hồi tuyền (Thành ngữ cố sự)

 

BẤT TÚC HỒI TUYỀN

不足回旋

Không đủ rộng chỗ để xoay chuyển

Giải thích: Hồi tuyền 回旋: chuyển động. Hình dung ở vào cảnh chật hẹp, xoay chuyển thân thể không tiện.

Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固: Hán thư – Cảnh thập tam vương truyện 汉书 - 景十三王传. Ứng Thiệu 应劭chú.

          Thời Hán Cảnh Đế 汉景帝, một năm nọ, chư vương các nơi tề tựu triều kiến. Cảnh Đế bày yến tiệc chiêu đãi, đồng thời bảo mọi người múa để chúc thọ. Họ cuồng hoan tác lạc, huơ tay múa chân. Nhưng Định Vương 定王được phong ở Trường Sa 长沙 lại múa không được tự nhiên, dường như không dám vươn tay duỗi chân. Mọi người cười chê ông ta múa không đẹp. Cảnh Đế hỏi vì sao lại như thế, có phải là không biết múa. Ông bảo rằng:

          - Thần đây, nước thì nhỏ, đất thì hẹp, không đủ rộng chỗ để xoay chuyển!

          Rõ ràng đây là mượn múa để bày tỏ nỗi bất mãn của mình. Cảnh Đế biết ý, liền đem ba nơi là Vũ Lăng 武陵, Linh Lăng 零陵 và Quế Dương 桂阳phong cho, địa bàn của ông được mở rộng.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/12/2022

Nguyên tác Trung văn

 BẤT TÚC HỒI TUYỀN

不足回旋

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post