Câu đối: Vô sỉ vô liêm, kiểm lại diện phì nhân phẩm tiện .....

 

無恥無廉臉賴面肥人品賤

不良不好身高體重作風低

 

 Vô sỉ vô liêm, kiểm lại diện phì nhân phẩm tiện

Bất lương bất hảo, thân cao thể trọng tác phong đê

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 15/12/2022

Previous Post Next Post