Câu đối: Thỉ diện súc lang tâm, sắc quỷ cương lai lê thứ hãi .....

 

豕面蓄狼心色鬼剛來黎庶駭

豬身藏狗性淫神一現眾人驚

 

 Thỉ diện súc lang tâm, sắc quỷ cương lai lê thứ hãi

Trư thân tàng cẩu tính, dâm thần nhất hiện chúng nhân kinh

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 12/12/2022

 

Previous Post Next Post