Câu đối: Tá lịch sử dĩ vi gian, bức lê huyền hân ngược diễm .....

 

借歷史以為奸逼黎玄焮虐焰

假仁慈而逐利推黔首陷禍坑

 

 Tá lịch sử dĩ vi gian, bức lê huyền hân ngược diễm

Giả nhân từ nhi trục lợi, thôi kiềm thủ hãm hoạ khanh 

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 27/12/2022

Previous Post Next Post