Dịch thuật: Ba mươi sáu động ai là chủ nhân (620) (Bích Câu kì ngộ)

 

BA MƯƠI SÁU ĐỘNG AI LÀ CHỦ NHÂN (620)

          Ba mươi sáu động: Tức “tam thập lục động thiên” 三十六洞天. Tam thập lục động thiên là một bộ phận tiên cảnh trong Đạo giáo, đa phần lấy danh sơn làm chủ cảnh, hoặc kiêm có cả sơn thuỷ. Đạo giáo cho rằng đó là nơi cư trú của thần tiên, nơi cư trú của chúng tiên, đạo sĩ cư trú nơi đó tu luyện có thể đắc đạo thành tiên. Gọi là “động thiên” 洞天ý là trong núi có động thất thông đến trời, quán thông các núi. Ngoài ra trong Đạo giáo còn có 72 “phúc địa” 福地, thường gọi chung là “động thiên phúc địa” 洞天福地. Trong Đạo tích kinh 道迹经thời Đông Tấn có câu:

Ngũ nhạc cập danh sơn giai hữu động thất

五岳及名山皆有洞室

(Ngũ nhạc cùng danh sơn đều có động thất)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%B4%9E%E5%A4%A9/5834494

Vẩn vơ trong đám phồn hoa

Ba mươi sáu động ai là chủ nhân

(Bích Câu kì ngộ: 619 - 620)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 12/11/2022

Previous Post Next Post