Câu đối: Lư ngoại kim thiên phồn lộ tán .....

 

閭外今天繁露散

空中此日密雲開

 

Lư ngoại kim thiên phồn lộ tán

Không trung thử nhật mật vân khai

(Ngoài cồng làng hôm nay sương mù đã hết

Trên không trung ngày nay mây dày đã tan)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 09/11/2022

Lấy ý từ hai câu 3121 - 3122 trong “Truyện Kiều”:

Trời còn để có hôm nay

Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời

 

Previous Post Next Post