Dịch thuật: Bóng câu cửa sổ dễ cầm mãi ru (584) (Bích Câu kì ngộ)

 

BÓNG CÂU CỬA SỔ DỄ CẦM MÃI RU (584) 

          Bóng câu cửa sổ: xuất từ thành ngữ “Bạch câu quá khích” 白驹过隙 (bóng câu qua cửa sổ). “Bạch câu” 白驹tức tuấn mã sắc trắng; “khích” là khe hở. Con tuấn mã chạy vụt qua khe hở, hình dung thời gian trôi qua thật nhanh, điển xuất từ Trang Tử - Trí bắc du 庄子 - 知北游. Trong Trí bắc du có câu:

          Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.

          人生天地之间, 若白驹之过隙, 忽然而已.

          (Đời người trong khoảng trời đất, giống như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái đã qua mất.)

          Trong Sử kí – Lưu Hầu thế gia 史记 - 留侯世家 của Tư Mã Thiên 司马迁thời Tây Hán có câu:

          Nhân sinh nhất thế gian, như bạch câu quá khích, hà chí tự khổ như thử hồ!

          人生一世间, 如白驹过隙, 何至自苦如此乎!

          (Đời người trên thế gian như bóng câu qua cửa sổ, hà tất phải tự làm khổ mình như thế!)

          Và trong Hán thư 汉书 quyển 33 – Nguỵ Báo truyện 魏豹传của Ban Cố  班固thời Đông Hán:

          Nhân sinh nhất thế gian, như bạch câu quá khích.

          人生一世间, 如白驹过隙.

          (Đời người trên thế gian, như bóng câu qua cửa sổ).

https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E9%A9%B9%E8%BF%87%E9%9A%99/2217?fromModule=lemma_inlink

Gẫm trong tám, chín mươi năm

Bóng câu cửa sổ, dễ cầm mãi ru

(Bích Câu kì ngộ: 583 - 584)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 06/10/2022

Previous Post Next Post