Câu đối: Khinh phù dĩ hiện, lỗ mãng tiềm lai, cung kính khiêm hư câu khuyết .....

 

輕浮已現魯莽潛來恭敬謙虛俱缺

禮讓全亡斯文既沒驕矜傲氣有餘

Khinh phù dĩ hiện, lỗ mãng tiềm lai, cung kính khiêm hư câu khuyết

Lễ nhượng toàn vong, tư văn kí một, kiêu căng ngạo khí hữu dư 

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 06/10/2022

Khinh phù 輕浮:  nói năng hành động tuỳ tiện, không nghiêm túc không trang trọng.

Lỗ mãng 魯莽: nói năng hành động thiếu suy nghĩ, khinh suất.

Khiêm hư 謙虛: khiêm tốn, không khoa trương, không tự cao tự đại

Lễ nhượng 禮讓: tuân thủ lễ tiết, biết khiêm nhường.

Tư văn 斯文: có giáo dục, có sự tu dưỡng, vừa lễ mạo lại văn nhã, biết tôn trọng người khác.

Ngạo khí 傲氣: thái độ tác phong kiêu ngạo, coi thường người khác.

Previous Post Next Post