Câu đối: Nhuận nhuận như ti, phương thảo nhung nhung phô địa bích .....

 

潤潤如絲芳草茸茸鋪地碧

皚皚似雪梨花潔潔點枝開

Nhuận nhuận như ti, phương thảo nhung nhung phô địa bích

Ngai ngai tự tuyết, lê hoa khiết khiết điểm chi khai

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                Quy Nhơn 20/10/2022

Lấy ý từ hai câu trong “Truyện Kiều”:

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

          Trong “Từ điển Truyện Kiều” của Đào Duy Anh có chú thích:

          Dịch hai câu thơ cổ:

Phương thảo liên thiên bích

Lê chi sổ điểm hoa

          (nghĩa là cỏ thơm xanh biếc liền trời; Cành lê điểm mấy bông hoa)

Previous Post Next Post