Câu đối: Lục nghĩ bôi trung, kiểu nguyệt Lưu Linh Lí Bạch .....

 


綠蟻杯中皎月劉伶李白

黃針盞裡清風陸羽盧仝

Lục nghĩ bôi trung, kiểu nguyệt Lưu Linh Lí Bạch

Hoàng châm trản lí, thanh phong Lục Vũ Lô Đồng

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                                            Quy Nhơn 16/10/2022

Lục nghĩ 綠蟻: kiến xanh. Rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi những bọt rượu nhỏ như kiến có sắc xanh. “Lục nghĩ” 綠蟻 là biệt xưng của rượu .

Hoàng châm 黃針: kim vàng. Mượn chỉ trà Hoàng Sơn Mao phong 黃山毛峰 ở An Huy.

Lưu Linh 劉伶 (khoảng năm 221 –  năm 300): tự Bá Luân 伯倫, danh sĩ thời Nguỵ Tấn, một trong “Trúc lâm thất hiền”, rất thích rượu, người đời phong Hầu cho ông, gọi ông là “Tuý Hầu” 醉侯. Tác phẩm “Tửu đức tụng” 酒德頌 của ông rất nổi tiếng.

Lí Bạch (năm 701 – năm 762): tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên Cư Sĩ 青蓮居士, thi nhân nổi tiếng đời Đường. Lí Bạch rất thích rượu, ngoài biệt xưng là “Thi tiên” 詩仙, Lí Bạch còn có biệt xưng là “Tửu tiên” 酒仙. Bài Tương tiến tửu 將進酒  của ông rất nổi tiếng.

Lục Vũ 陸羽 (năm 733 – năm 804): tự Hồng Tiệm 鴻漸, hiệu Cánh Lăng Tử 竟陵子, Trà Sơn Ngự Sử 茶山御史. Ông là Trà học gia đời Đường, có soạn bộ “Trà kinh” 茶經 trình bày về mọi phương diện của trà. “Trà kinh” là bộ chuyên trứ về trà đầu tiên trên thế giới. Lục Vũ được người đời tôn là “Trà thánh” 茶聖.

Lô Đồng 盧仝 (khoảng năm 795 – năm 835): thi nhân đời Đường. Ông bác lãm kinh sử, giỏi thơ văn, nhưng không muốn làm quan. Bình sinh rất thích trà, được người đời tôn xưng là “Trà tiên” 茶仙. Bài thất ngôn cổ thi “Thất oản trà” 七碗茶  của ông rất được truyền tụng.

 

Previous Post Next Post