Câu đối: Chính như thánh chủ, tại quyết bàng biên, hữu Nguỵ Trưng thiêm Hải Thuỵ, tổng giai tránh thần tránh tướng .....

 


正如聖主在厥旁邊有魏徵添海瑞

總皆諍臣諍相

所謂昏君於其左右非盧杞則嚴嵩

盡是奸相奸臣

Chính như thánh chủ, tại quyết bàng biên, hữu Nguỵ Trưng thiêm Hải Thuỵ,

tổng giai tránh thần tránh tướng

Sở vị hôn quân, ư kì tả hữu, phi Lô Khỉ tắc Nghiêm Tung,

tận thị gian tướng gian thần

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 09/10/2022

Tránh thần tránh tướng 諍臣諍相: bề tôi trung thành, dám can gián nói thẳng, chỉ ra những lỗi lầm của quốc quân.

Nguỵ Trưng (580 – 643): tự Huyền Thành 玄成, Tể tướng triều Đường, chính trị gia, tư tưởng gia, văn học gia, sử học gia kiệt xuất, phò tá Đường Thái Tông mở ra thời kì “Trinh Quán chi trị” 貞觀之治, nổi tiếng là “gián thần” 諫臣. Sau khi ông mất, hoạ tượng của ông được đưa vào Lăng Yên các .

Hải Thuỵ 海瑞 (1514 – 1587): tự Nhữ Hiền 汝賢, vị quan thanh liêm nổi tiếng triều Minh. Ông dám đả kích bọn tham quan ô lại, rất được lòng dân, được tiếng khen là “Hải Thanh Thiên” 海青天. Minh Thế Tông khen ông trung liệt như Tỉ Can 比干triều Thương.

Lô Khỉ 盧杞 (? – 785): Tự Tử Lương 子良, Tể tướng triều Đường. Lô Khỉ biết lấy lòng quốc quân, ghen ghét người tài, kéo bè kết đảng, hãm hại trung thần, nổi tiếng là gian thần.

Nghiêm Tung (1480 – 1567): tự Duy Trung 惟中, quyền thần nổi tiếng triều Minh, Tể tướng nắm giữ quốc chính hơn 20 năm. Thời gian tại triều, ông hãm hại đồng liêu, tạo vây cánh, tham tang hối lộ. Trong Minh sử liệt Nghiêm Tung vào một trong “lục đại gian thần” đời Minh.

 

Previous Post Next Post