Câu đối: Chiểu lí tiên cô, tố nhã đình đình ngọc lập .....

 


沼裡仙姑素雅亭亭玉立

池中神女端莊靜靜鮮開

Chiểu lí tiên cô, tố nhã đình đình ngọc lập

Trì trung thần nữ, đoan trang tĩnh tĩnh tiên khai

                                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                    Quy Nhơn 04/10/2022

Hoa súng tiếng Hán có tên là “Thuỵ liên” 睡莲, còn gọi là “Tí Ngọ liên” 子午莲, “Thuỷ phù liên” 水浮莲, “Tử bích hoa” 茈碧花, “Dương thảo” 羊草. Tương truyền hoa súng là nữ thần chốn ao đầm rừng núi, nên còn có mĩ xưng là “Thuỷ trung tiên tử” 水中仙子, “Hoa trung tiên tử” 花中仙子.

Previous Post Next Post