Câu đối: Chế kính lang tinh vi ác thú .....

 

猘獍狼猩為惡獸

鷂鸇鵩鴆是凶禽

Chế kính lang tinh vi ác thú

Diêu chiên phục chẩm thị hung cầm

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 06/10/2022

Previous Post Next Post