Dịch thuật: Giọng tình sánh với quỳnh tương (379) (Bích Câu kì ngộ)

 

GIỌNG TÌNH SÁNH VỚI QUỲNH TƯƠNG (379)

          Quỳnh tương 琼浆 / 瓊漿: Quỳnh  /  là một loại mĩ ngọc. Quỳnh tương là chất nước từ mĩ ngọc chế thành. Truyền thuyết cổ đại cho rằng, uống quỳnh tương có thể thành tiên. Thần thoại Trung Quốc cũng cho rằng “Quỳnh tương ngọc dịch” 琼浆玉液 là thức uống ngon trong hội Bàn đào 蟠桃 của Vương Mẫu Nương Nương. Trong Sở từ - Chiêu hồn 楚辞 - 招魂 có câu:

Hoa chước kí trần

Hữu quỳnh tương ta. 

华酌既陈

有琼浆些

(Yến tiệc hào hoa đã bày ra

Rượu đều là loại quỳnh tương)

https://baike.baidu.com/item/%E7%90%BC%E6%B5%86%E7%8E%89%E6%B6%B2/2185190

Đời sau dùng “quỳnh tương” để chỉ rượu ngon.

Giọng tình sánh với quỳnh tương

Giả say sinh mới toan đường lần khan

(Bích Câu kì ngộ: 379 - 380)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 04/9/2022

Previous Post Next Post