Câu đối: Trập trập chân chân, kim quất doanh chi trình cát khánh .....

 

蟄蟄振振金橘盈枝呈吉慶

薨薨揖揖臍橙滿樹進平安

Trập trập chân chân, kim quất doanh chi trình cát khánh

Hoăng hoăng tập tập, tề tranh mãn thụ tiến bình an

                                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                              Quy Nhơn 15/9/2022

Previous Post Next Post