Dịch thuật: Nhân tâm sở hướng (Thành ngữ cố sự)

 

NHÂN TÂM SỞ HƯỚNG

人心所向

Nơi mọi người cùng hướng đến 

Giải thích: Nơi mọi người cùng hướng đến.

Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄: Tấn thư – Hùng Viễn liệt truyện 晋书 - 熊远列传.

         Triều Tấn có người tên Hùng Viễn 熊远, là một thanh niên có chí hướng, rất có danh vọng. Huyện lệnh triệu anh ta đến huyện nha để làm công tào, anh ta từ tạ không đi. Người khác cưỡng bức anh đi đến huyện nha, anh ta mới miễn cưỡng tuân mệnh. Hùng Viễn đến huyện nha hơn 10 ngày, được đề bạt đến quận làm quan. Anh ta thỉnh cầu Thái thú rằng:

          - Hãy để tôi về, từ chối làm quan lớn chứ không thể từ chối làm quan nhỏ. Cho tôi về lại huyện nha đi.

          Về sau Hùng Viễn trở thành Lang Da Vương 琅邪王, chủ bạ của Thừa tướng Tư Mã Duệ 司马睿. Đương thời, chấp chính triều chính triều Tấn là Mẫn Đế Tư Mã Nghiệp 愍帝司马邺. Vào một năm mới nọ, triều đình tổ chức đại điển chúc mừng, có cả ca vũ tấu nhạc. Hùng Viễn cho rằng như thế là quá, không tương xứng với cục diện nguy nan của quốc gia. Ông dâng thư khuyên can Mẫn Đế rằng:

          - Thời xưa, sau khi Nghiêu Đế 尧帝mất, trong bốn biển đình chỉ âm nhạc. Hiện Tấn Hoài Đế 晋怀帝vừa qua đời chẳng bao lâu, thiên tử nên với bách tính cùng đau buồn, nơi mà nhân tâm quy về là đạo và nghĩa. Thần khuyên thiên tử nên đề xướng trung hiếu, tuyên dương nhân nghĩa, không nên tổ chức những buổi hát ca để vui tai mắt.

          Đối với kiến nghị của ông, Tư Mã Duệ vô cùng tán thưởng, bèn khuyên Mẫn Đế nghe theo.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/9/2022

Nguyên tác Trung văn

NHÂN TÂM SỞ HƯỚNG

人心所向

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post