Câu đối: Trang tác chính kinh, đạo mạo ngạn nhiên phi quân tử .....

 

裝作正經道貌岸然非君子

假為達理斯文敗類是小人 

Trang tác chính kinh, đạo mạo ngạn nhiên phi quân tử

Giả vi đạt lí, tư văn bại loại thị tiểu nhân

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 26/9/2022

Đạo mạo ngạn nhiên 道貌岸然: hình dung thần thái trang trọng nghiêm túc, làm ra vẻ đứng đắn.

Tư văn bại loại 斯文敗類: hình dung bề ngoài văn nhã, thông hiểu đạo lí, nhưng thực chất lòng dạ đen tối.

Previous Post Next Post