Dịch thuật: Xưng vị Thái sơn

 

XƯNG VỊ THÁI SƠN 

          Theo ghi chép trong sử thư, có một lần Đường Huyền Tông 唐玄宗đến Thái sơn 泰山 làm lễ phong thiện, toàn bộ nghi thức do Tể tướng Trương Duyệt 张说 chủ trì. Sau khi đến Thái sơn, Đường Huyền Tông ra thánh chỉ, tất cả quan viên đi theo phong thiện đều được tăng một bậc. Trương Duyệt lấy danh nghĩa công để mưu lợi tư, thăng cho con rể mình là Trịnh Dật 郑镒 bốn bậc, khiến Trịnh Dật từ tiểu quan cửu phẩm bỗng chốc thăng đến ngũ phẩm.

          Đường Huyền Tông sau khi biết được sự việc, trách hỏi Trương Duyệt. Trương Duyệt không có lới nào để đáp lại. Lúc bấy giờ, lộng thần Hoàng Phan Xước 黄幡绰bên cạnh Huyền Tông nói rằng:

          - Trịnh Dật được thăng quan, đều là do công lao của Thái sơn.

          Từ đó, người ta bèn xưng “nhạc phụ” 岳父 là “Thái sơn” 泰山.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 26/9/2022

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post