Câu đối: Minh cầm nhi huyện trị, Thiện Phủ trì danh Phục Tử Tiện .....

 

鳴琴而縣治單父馳名宓子賤

秉劍以民安開封著績包龍圖

Minh cầm nhi huyện trị, Thiện Phủ trì danh Phục Tử Tiện

Bỉnh kiếm dĩ dân an, Khai Phong trứ tích Bao Long Đồ

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                        Quy Nhơn 17/9/2022

Phục Tử Tiện 宓子賤: Họ Phục , tên Bất Tề 不齊, tự Tử Tiện 子賤, người nước Lỗ thời Xuân Thu, môn sinh đắc ý của Khổng Tử, từng nhậm chức Tể ở Thiện Phủ 單父.

          Phục Tử Tiện 宓子贱lúc cai trị huyện Thiện Phủ 单父, chỉ đánh đàn, thân không đến công đường mà huyện Thiện Phủ vẫn luôn được trị an. Còn Vu Mã Kì 巫马期 thì đi sớm về muộn, đội trăng đội sao, ngày đêm không ngừng nghỉ, đích thân xử lí chính sự, huyện Thiện Phủ mới được trị an. Vu Mã Kì hỏi Phục Tử Tiện nguyên nhân. Phục Tử Tiện đáp rằng: “Tôi dựa vào mọi người, còn ông dùng sức lực; người dùng sức lực vì thế mà lao nhọc, người dựa vào mọi người nhân đó mà an dật”.

          (Theo “Lữ Thị Xuân Thu – Sát hiền”)

          “Minh cầm nhi trị” 鸣琴而治 ý nói dùng lễ nhạc giáo hoá nhân dân, đạt được hiệu quả thống trị.

Bao Long Đồ 包龍圖: Tức Bao Chửng 包拯, tự Hi Nhân 希仁, người Hợp Phì 合肥 Lư Châu 廬州, danh thần thời Bắc Tống.


Previous Post Next Post