Câu đối: Dũng mãnh nghinh phong Bình lự thảo .....

 


勇猛迎風平慮草

堅強耐旱玉芙蓉 

Dũng mãnh nghinh phong Bình lự thảo

Kiên cường nại hạn Ngọc phù dung

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 30/9/2022

Previous Post Next Post