Câu đối: Bạch nhục khiêm hư bất mĩ .....

 

白肉謙虛不美

紅衣樸實無華

Bạch nhục khiêm hư bất mĩ

Hồng y phác thực vô hoa

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 07/9/2022

Previous Post Next Post