Câu đối: Đại quan đả cổ khai tân khoá .....

 

大官打鼓開新課

小子偏軀放陷聲

Đại quan đả cổ khai tân khoá

Tiểu tử thiên khu phóng hãm thanh

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 05/9/2022

Previous Post Next Post