Dịch thuật: Số lượng tính thị toàn Trung Quốc

 

SỐ LƯỢNG TÍNH THỊ TOÀN TRUNG QUỐC

          Đầu thời Tống, có một học giả ở Tiền Đường 钱塘 (nay là thành phố Hàng Châu 杭州 tỉnh Chiết Giang 浙浙江) biên soạn quyển Bách gia tính 百家姓, thu thập đương thời đơn tính là 408 họ, phức tính là 76 họ. Do bời hoàng đế triều Tống họ Triệu , hoàng đế nước Ngô sở tại Tiền Đường họ Tiền , hậu phi họ Tôn và họ Lí , nhân đó mà Bách gia tính mở đầu bằng “Triệu Tiền Tôn Lí” 赵钱孙李. Nhưng tính thị mà Bách gia tính thu thập rất ít, không đủ để phản ánh tình hình tính thị trong cả nước. Về sau có nhiều trứ tác liên quan đến tính thị xuất hiện, số mục thu thập cũng không tương đồng. Trong quyển Tính huề 姓觿 do Trần Sĩ Nguyên 陈士元 đời Minh biên soạn, thu thập tổng cộng đơn tính phức tính là 3.625 họ. Trong Trung Quốc nhân danh đại từ điển 中国人名大辞典 do Tang Lệ Hoà 臧励和 thời cận đại biên soạn, đã thu thập 4.129 họ. Năm 1984, quyển Trung Quốc tính thị hối biên 中国姓氏汇编do nhà xuất bản Nhân Dân bưu điện 人民邮电xuất bản thu thập đến 5.730 họ. Trong Trung Quốc tính thị đại từ điển 中国姓氏大辞典 được xuất bản mới nhất, tổng cộng thu thập 23.813 họ, trong đó:

- Họ 1 chữ là 6.931

- Họ phức tính và họ có 2 chữ là 9.012 họ

- Họ 3 chữ là 4.850 họ

- Họ 4 chữ là 2.276 họ

- Họ 5 chữ là 541 họ

- Họ 6 chữ là 142 họ

- Họ 7 chữ là 39 họ

- Họ 8 chữ là 14 họ

- Họ 9 chữ là 7 họ

- Họ 10 chữ là 1 họ

          Trước mắt, số họ mà người Trung Quốc vẫn đang sử dụng đã vượt quá 7.000, tính thị của Hán tộc và dân tộc thiểu số đại để ước chiếm một nửa, họ có nhiều chữ và một số họ tương đối ít gặp đa số là họ mà dân tộc thiểu số sử dụng. Tính thị hiện tại thường dùng bất quá khoảng 200 họ, trong đó đơn tính thường dùng nhất chỉ có 100 họ. Theo tư liệu thống kê mới nhất, trong số tính thị của Hán tộc toàn quốc thì họ Lí là nhiều nhất, đặc biệt nhân khẩu khu vực phương bắc tương đối nhiều, ước chiếm 7,94% số nhân khẩu Hán tộc; thứ đến là họ Vương và họ Trương , lần lượt chiếm khoảng 7,41% và 7,07%. Ngoài ra, các họ khác như Lưu , Trần , Dương , Triệu , Hoàng , Châu , Ngô , Từ , Tôn , Hồ , Chu , Cao . Lâm , Hà , Quách , Mã . 19 họ này chiếm hơn một nửa nhân khẩu toàn quốc.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 12/82022

Nguyên tác Trung văn

TRUNG QUỐC HOÀNG ĐẾ

中国皇帝

Trong quyển

TRUNG QUỐC VĂN HOÁ YẾU LƯỢC

中国文化要略

Tác giả: Trình Dụ Trinh 程裕祯

Bắc Kinh: Ngoại ngữ giáo học dữ nghiên cứu xuất bản xã, 2017

Previous Post Next Post