Câu đối: Nhân tính giáng đê, huỷ Phật giới pháp, nhiễu Phật môn, thối duyên đa nhi nghiệp chướng trọng .....

 

人性降低毀佛戒法擾佛門

退緣多而業障重

賊心起大穿佛袈裟嘗佛飯

慈愛薄而善根輕

Nhân tính giáng đê, huỷ Phật giới pháp, nhiễu Phật môn,

thối duyên đa nhi nghiệp chướng trọng

Tặc tâm khởi đại, xuyên Phật cà sa, thường Phật phạn,

từ ái bạc nhi thiện căn khinh

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 11/8/2022

Previous Post Next Post