Dịch thuật: Rẽ mây mở lối tinh thiều cho nao (188) (Bích Câu kì ngộ)

 

RẼ MÂY MỞ LỐI TINH THIỀU CHO NAO (188)

          Tinh thiều: Xe của sứ giả đi, cũng mượn để chỉ sứ giả.

          Trong bài Phụng hoạ Lương Vương yến Long Hoằng ứng giáo 奉和梁王宴龙泓应教 của Tống Chi Vấn 宋之问 thời Đường có câu:

Thuỷ phủ luân u hác

Tinh thiều há Tử vi

水府沦幽壑

星轺下紫微

(Thuỷ phủ chìm nơi vực sâu

Tinh thiều xuống cung Tử vi)

          Và trong bài Phụng sứ đồ trung hí tặng Trương Thường thị 奉使途中戏赠张常侍 của Bạch Cư Dị 白居易:

Tảo phong xuy thổ mãn trường cù

Dịch kị tinh thiều tận tật khu

早风吹土满长衢

驿骑星轺尽疾驱

(Gió sớm thổi tung bụi đầy cả đường lớn

Xe sứ giả chạy thật nhanh)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%9F%E8%BD%BA/5374889

Ả Hằng ví nặng lòng yêu

Rẽ mây mở lối tinh thiều cho nao

(Bích Câu kì ngộ: 187 - 188)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/8/2022

Previous Post Next Post