Câu đối: Tha tự hà xứ lai, vô thiên vô pháp, ác cực gian cùng nhi quyết ba bất tận .....

 

他自何處來無天無法惡極奸窮而决波不盡

汝從何方到不義不仁凶多暴甚而罄竹難書 

Tha tự hà xứ lai, vô thiên vô pháp, ác cực gian cùng nhi quyết ba bất tận

Nhữ tùng hà xứ đáo, bất nghĩa bất nhân, hung đa bạo thậm nhi khánh trúc nan thư 

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 01/8/2022

 

Previous Post Next Post