Dịch thuật: Những là én bắc nhạn nam (239) (Bích Câu kì ngộ)

 

NHỮNG LÀ ÉN BẮC NHẠN NAM (239) 

          Én bắc nhạn nam: Tức “Yến bắc nhạn nam” 燕北雁南, cũng nói là “nhạn nam yến bắc” 雁南燕北, ý nói hai người xa cách, ở hai nơi xa xôi.

          Trong Thuyết Nhạc toàn truyện说岳全传  hồi thứ 34 có bài thơ:

Kỉ tải phiêu linh trục chuyển bồng

Niên lai đa nạn dữ huynh đồng

Nhạn nam yến bắc phân phi cửu

Mạch địa tương phùng tự mộng trung

几载飘零逐转蓬

年来多难与兄同

雁南燕北分飞久

蓦地相逢似梦中

(Mấy năm rồi phiêu linh theo cỏ bồng di chuyển

Gần đây tôi gặp nhiều nạn cũng như anh

Nhạn nam én bắc mỗi người mỗi ngả xa cách nhau đã lâu

Bỗng gặp lại nhau tựa như trong giấc mộng)

https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%81%E5%8D%97%E7%87%95%E5%8C%97

Những là én bắc nhạn nam

Cánh hoa mặt nước, dễ làm sao đây

(Bích Câu kì ngộ: 239 - 240)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/8/2022

Previous Post Next Post