Dịch thuật: Ngự khen tú khẩu cẩm tâm (229) (Bích Câu kì ngộ)

 

NGỰ KHEN TÚ KHẨU CẨM TÂM (229)

 Tú khẩu cẩm tâm 绣口锦心, hình dung văn tứ ưu mĩ, từ tảo hoa lệ. Trong Khất xảo văn 乞巧文 của Liễu Tông Nguyên 柳宗元 thời Đường có câu:

Biền tứ lệ lục, tú khẩu cẩm tâm, Cung trầm Vũ chấn, sanh hoàng xúc thủ.

骈四俪六, 绣口锦心, 宫沉羽振, 笙簧触手

(Dùng câu tứ ngôn câu lục ngôn viết nên bài văn, lời văn trau chuốt hoa lệ, âm Cung trầm âm Vũ sôi nổi, tiếng sênh tiếng sáo xen nhau)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9E%E5%B7%A7%E6%96%87

Ngự khen tú khẩu cẩm tâm

Mến riêng vì sắc, yêu thầm vì thơ

(Bích Câu kì ngộ: 229 - 230)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 08/8/2022

Previous Post Next Post