Dịch thuật: Hoàn Nhan Tông Hiến và Hoàn Nhan Khuông

 

HOÀN NHAN TÔNG HIẾN VÀ HOÀN NHAN KHUÔNG 

Hoàn Nhan Tông Hiến 完颜宗宪 (1108 – 1166)

          Tộc Nữ Chân 女真, vốn tên A Lãn 阿懒, thuộc tông thất nhà Kim, em của Tông Hàn 宗翰 Lúc nhỏ học chữ  Nữ Chân, kiêm thông chữ Khất Đan, chữ Hán. Lúc chưa đến tuổi thành niên, theo Tông Hàn phạt Tống, khi công phá Biện Kinh 汴京, mọi người tranh nhau vào phủ khố lấy tài vật, riêng ông chở sách vở đồ thư về. Nhân có công bình định Tông Khánh 宗磬, bắt Tông Khánh, ông được trao chức Chiêu Vũ Đại tướng quân 昭武大将军, biên soạn quốc sử. Làm quan đến chức Thượng thư Tả thừa 尚书左丞, nhiếp Môn hạ Thị lang 门下侍郎. Thời Hi Tông 熙宗giữ chức Hành đài bình chương chính sự 行台平章政事, phong Cự Lộc Quận Vương 钜鹿郡王, Tiết độ sứ quân Chấn Vũ 震武, Vũ Định 武定. Thời Thế Tông 世宗 giữ chức Thái tử Thái phó 太子太傅, bái Bình chương chính sự 平章政事, làm quan tới chức Hữu thừa tướng 右丞相.

          Trong Kim văn tối 金文最 quyển 12 có thu thập 2 bài văn của ông. Sự tích của ông được thấy trong Kim sử 金史 quyển 70.

                                                                   (Tra Hồng Đức 查洪德)

Hoàn Nhan Khuông (1152 – 1209)

          Tộc Nữ Chân, vốn tên Tát Tốc 撒速, còn có tên là Bật , thuộc tông thất nhà Kim. Thời Thế Tông 世宗 giữ chức Thái tử Thị độc 太子侍读, giỏi về văn Nữ Chân. Nam Đại Định 大定thứ 2 (năm 1185) thời Kim Thế Tông 金世宋, trúng Lễ bộ sách luận Tiến sĩ 礼部策论进士. Thời Thừa An 承安, giữ chức Thượng thư Tả thừa 尚书左丞, kiêm biên soạn quốc sử, chủ trì biên soạn quyển Thế Tông thực lục 世宗实录. Theo di chiếu của Chương Tông 章宗lập ông làm Vệ Thiệu Vương 卫绍王, bái Thượng thư lệnh 尚书令, phong Thân Vương 申王.

          Trong Toàn Kim thi  全金诗 quyển 53 có thu lục 1 bài văn của ông. Sự tích của ông được thấy trong Kim sử quyển 98.

                                                                   (Tra Hồng Đức 查洪德)

                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 08/8/2022

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HỌC GIA ĐẠI TỪ ĐIỂN

LIÊU, KIM, NGUYÊN QUYỂN

中国文学家大辞典

, , 元卷

Chủ biên: Đặng Thiệu Cơ 邓绍基, Dương Liêm 杨镰

Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2006.

Previous Post Next Post