Câu đối: Hiền thần lương tướng, cử trực ức tà, biện công đường đường chính chính .....

 

賢臣良相舉直抑邪辦公堂堂正正

墨吏貪官趨炎附勢牟利躲躲藏藏 

Hiền thần lương tướng, cử trực ức tà, biện công đường đường chính chính

Mặc lại tham quan, xu viêm phụ thế, mâu lợi đoá đoá tàng tàng

                                                                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 08/8/2022

Previous Post Next Post