Câu đối: Thực kiến cấu ô, thỉ khẩu chi quan khởi hiềm vô táp .....

 


實見垢污豕口之官豈嫌毋咂

明知殘毒蛇心之吏何懼弗為

Thực kiến cấu ô, thỉ khẩu chi quan khởi hiềm vô táp

Minh tri tàn độc, xà tâm chi lại hà cụ phất vi

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/8/2022

Previous Post Next Post