Câu đối: Thao nhai đầu côn quang chi từ, ngôn đàm thế sự .....

 

操街頭棍光之詞言談世事

用巷尾地痞之語說話官場 

Thao nhai đầu côn quang chi từ, ngôn đàm thế sự

Dụng hạng vĩ địa bĩ chi ngữ, thuyết thoại quan trường 

                                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                           Quy Nhơn 26/8/2022

 

Previous Post Next Post