Câu đối: Khi thế mạo danh, tam độc do tồn tăng hoá quỷ .....

 

欺世冒名三毒猶存僧化鬼

詐人惑眾百邪一掩鬼成僧

Khi thế mạo danh, tam độc do tồn tăng hoá quỷ

Trá nhân hoặc chúng, bách tà nhất yểm quỷ thành tăng 

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 24/8/2022

Previous Post Next Post